+45 57 62 76 50 // ungdomsskolen@ringsted.dk

Hvem er vi?

UngRingsted

UngRingsted er en fællesbetegnelse for ungdomsskolens tilbud til alle unge i Ringsted Kommune, fra de starter i 7. klasse til og med 18 år. UngRingsted har sin organisatoriske forankring under Skolecenteret.

Det er frivilligt og gratis for kommunens unge at deltage på undervisningsholdene. På fritidsaktiviteter og rejser er der dog deltagerbetaling. UngRingsted sammensætter tilbuddet til de unge ud fra en involverende og demokratisk model, der sikrer de unge størst mulig indflydelse. Ungdomsskolens opgave er at sætte fokus på de unges fritid og være med til at sikre de unge et alsidigt og attraktivt fritidstilbud gennem de almene og prøveforberedende fag, rejser og weekendture samt gennem ungdomsklubberne.

UngRingsted hviler på et lovgrundlag, hvor der gives rammer og mål for ungdomsskolerne i Danmark. Loven er en rammelov, som udover almen undervisning mm giver mulighed for at indgå i en lang række indsatser i forlængelse af Ringsted Kommunens børn- og ungepolitik samt løbende ad hoc opgaver. Vi er således et fleksibelt kommunalt redskab, der kan sættes ind ift. opgaver og udfordringer på ungeområdet.

Ungdomsskolens formålsparagraf beskriver visionen for ungdomsskolen og udstikker mål og idealer, som skal være ledende for ungdomsskolens dagligdag.


Ungdomsskolens formålsparagraf:

¤ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

 

Hos UngRingsted tager vi formålsparagraffen meget seriøs og gør vores bedste for at leve op til dens intention når vi, i en dynamisk ungekultur, udvikler og forbedre ungdomsskolens mangeartede tilbud. UngRingsted omfatter bl.a. i (2021); Ungdomsskolens fritidsundervisning og værksteder, ungdomsklubberne "Klub K" og "Klub SYD", Pige- og Drengeklub, Streetsoccer, Pigerum, MiLife, RoadMap, Åben skoleforløb, Valgfag, SSP, RUF, RKE, Ungerådet samt samarbejde med folke-, privat-, fri- og specialskoler, UU-vejlederne, Ungeenheden, Børnefamilie afdelingen, Ungeliv, Ringsteds forenings- og erhvervsliv.

 

Værdier

Arbejdet med vores nuværende værdierne påbegyndte vi d. 21. august 2018 i samarbjede med alle vores medarbejdere.

Formålet med et værdigrundlag er at identificere, hvad der er vigtigst for os og skabe retning i forhold til at nå de mål og den vision og mission, vi har sat os for (læs UngRingsteds Styringssæt 2021-2023 her). Vores værdier skal således være fundamentet for vores måde at arbejde og være sammen på. Værdierne er med til at forklare, hvad vi grundlæggende lægger vægt på hos os selv og hinanden, og hvad unge, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre eksterne aktører kan forvente af os.

 

Værdierne hos UngRingsted kan du se på billedet herunder:

 

Herunder kan du læse hvordan vi bl.a. vil implementere værdierne på handlingsform, i hverdagen:

 

Mod

Vi vil have mod til at...

¤ 
...lære den unge at give hånd og hilse tydeligt på alle ved at den voksne selv tager initiativ til at give hånd

¤ ...at ansætte ungarbejdere som andre unge kan spejle sig i ved end de er på deres alder eller ældre

¤ ...møde andre unge på tværs af hold, aktiviteter og interesser ved at have hold på de samme dage

¤ ...at have mobilfri aktiviteter så vi er mere nærværende i hinandens selskab

¤ ...have dialog ud fra oplæg/svære samtaleemner i klubberne og caféen

¤ ...mod til at lave anderledes aktiviteter så de unge "tvinges" til at mødes på tværs

 

Fællesskab

Fællesskab er når vi...

¤ ...byder alle velkommen når de dukker op i UngRingsted og siger farvel når de går

¤ ...som voksne er bedre til at facilitere aktiviteter med de unge, hvor den voksne også deltager aktivt

¤ ...har mulighed for at spise aftensmad sammen

¤ ...har hold på samme dage og "tvinges" til at mødes på tværs

¤ ...har undervisning og ture ud af huset ved at opleve noget sammen

 

Kompetencer

Vi udvider vores kompetencer når...

¤ ...har åbent værksted på klubaftner, så unge der ikke nødvendigvis går på hold også får udvidet deres horisont

¤ ...er istand til at differentiere undervisningen

¤ ...taler med de unge om hvordan de lærer bedst

¤ ...besøger andre undervisningshold og lærer af hinanden

¤ ...tager på tur ud af huset og bruger nærområdet

¤ ...er mangfoldige i medarbejdergruppen ved at ansætte ungmedarbejdere

¤ ...afvikler aktiviteter med medarbejdere

¤ ...holder pauser og får indgået i nogle andre fællesskaber end vi ellers ville

 

Demokrati

Demokrati er når vi...

¤ ...holder Husmøder i klubberne og i fritidsundervisningen

¤ ...giver medbestemmelse til de unge

¤ ...inddrager de unges ønsker når vi planlægger aktiviteterne i klubberne og i undervisningen og samtidig kan handle på de unges ønsker nu og her

¤ ...inddrage de unge ift. afstemninger om aktiviteter via vores sociale medier, Facebook, Instagram og Snapchat

¤ ...har en idéplakat/postkasse hængende i klubben som de unge kan skrive deres ønsker og idéer til aktiviteter/ture/rejser/fester i

¤ ...er gode til at forventningsafstemme både i unge- og voksenregi

 

Mangfoldighed

Vi er mangfoldige når...

¤ ...vi differentierer vores undervisning

¤ ...har en anerkendende tilgang til dem der krydser vores vej

¤ ... vi besøger hinanden/ mødes på tværs i klubberne og på holdene, så man oplever andre unge end dem man plejer at møde

¤ ...vi afholder kulturelle madaftner og er sammen omkring dette.