+45 57 62 76 50 // ungdomsskolen@ringsted.dk

Antimobbepolitik

Antimobbepolitik

Formålet med antimobbepolitik

Det overordnede mål med antimobbestrategien er, at alle børn og unge, der benytter UngRingsted oplever sig som en betydningsfuld del af et fællesskab med andre.

Det er en grundlæggende del af kulturen i UngRingsted, at de unge lærer at omgås hinanden respektfuldt og inkluderende - uanset forskelligheder. Da trivsel og læring er hinandens forudsætninger, arbejder UngRingsted bevidst med at skabe et godt læringsmiljø, hvor alle unge og voksne er glade for at være og udviser gensidig respekt. Vi ønsker at have et sammenhold, hvor individet kan udvikle sine sociale- og personlige kompetencer i inkluderende fællesskaber.

Alle i UngRingsted har et ansvar for indsatsen mod mobning. Dette gældende for ledelse, medarbejdere, forældre, børn og unge.

 

Forebyggelse af mobning 

Det er vigtigt, at der skelnes mellem drillerier, konflikter og mobning. UngRingsted tager afsæt i følgende definition af mobning:

"Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem[1]."

Vi forsøger i UngRingsted at have et stort nærvær, hvor voksen-barn relationen er præget af tryghed og respekt. Vi har fokus på den enkelte unges trivsel, og derfor vægter vi også konfliktløsning som en del af dette. Vi handler hurtigt på konkrete episoder, og de voksne har et tæt samarbejde på tværs samt et tæt og inddragende forældresamarbejde.

Der lægges endvidere stor vægt på fællesskabet i alle aktiviteter og undervisning, hvor de unge har mulighed for fælles udfordringer og oplevelser.

UngRingsted ser også forældresamarbejdet som en vigtig faktor i forhold til forebyggelse af mobning. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt i deres børns skole- og fritidsliv, hvilket blandt andet betyder, at forældrene møder op til de arrangementer, som vi afholder.

Den digitale arena

Det er en udfordring, at de unges digitale liv leves spontant og på alle tider af døgnet og hovedsageligt i skjul fra de voksne. Det kører sideløbende med det synlige sociale liv, og alle har umiddelbar kontakt med alle også anonymt. Dette åbner op for en stor sårbarhed over for mobning.

For at forebygge mobning og krænkelser digitalt, er det nødvendigt at have en tillidsfuld relation barn/ung og voksen imellem. Således at børn og unge tør fortælle, når det digitale liv bliver svært. Det kræver, at de voksne er nysgerrige og spørger ind til, hvad der sker i deres digitale liv på en ikke fordømmende måde.

Et fokuspunkt for UngRingsted er at sidestille opførsel i det virkelige liv med det digitale. Man er en god ven, man spørger om lov inden, man deler noget, og vi er alle ansvarlige for at opbygge et trygt og inkluderende fællesskab – også digitalt.

 

Håndtering af mobning 

Hos UngRingsted er det de voksne, der har ansvaret for relationen og konteksten.  Derfor forventes det, at alle voksne håndterer drillerier og konflikter, så de ikke udvikler sig til mobning. Derfor skal der også handles hurtigt og konkret, når der konstateres mobning, ved at:

  • Gå i dialog med de unge omkring mobningen.
  • De implicerede unges forældre kontaktes, og hvis det findes nødvendigt afholdes der forældresamtale.
  • Relevante kollegaer og ledelsen orienteres; og inddrages hvis nødvendigt.
  • Der etableres konfliktmægling. Tidlig indsats er vigtig, så alle kan sætte processen i gang, og der er mulighed for at få støtte og rådgivning af SSP.
  • Åbenhed er også en af de vigtige faktorer ved håndteringen af mobningen. Det er vigtigt, at der fokuseres på det fremadrettede og løsningsfokuserede i forhold til at varetage alle impliceredes interesser. Håndtering af mobning handler ikke kun om ’offer og krænker’, men også om ’de tavse vidner’. De tavse vidner er også vigtige faktorer ved håndteringen af mobning, og de skal også gennem dialog have redskaber til at turde sige fra over for mobning af andre.
  • ’Stå sammen mod mobning – sig nej til mobning!’

 

Forankring

Forankringen foregår ved at strategien drøftes på møder med medarbejderne, samt drøftes med bestyrelsen. Den vigtigste forankring foregår i det daglige arbejde, hvor handling og håndtering af mobning er grundlaget for fortsatte arbejde og indsats mod mobning.

 

Dato og næste revurdering 

Denne antimobbepolitikken er udarbejdet i 18. september 2023, og den skal revideres i efteråret 2024, således at den bliver en sammenhængende del af det fremtidige værdiregelsæt for UngRingsted.

 

[1] Kilde: Arbejdstilsynet